THẦY VÀ TRÒ

Thầy giáo Tin Học rầy la Tom trong giờ thực hành WORD
Thầy: Em đánh văn bản chậm quá, phải cố gắng hơn đấy. Vào cỡ em thầy đã có thể đánh được 300 chữ trên một phút.
Tom: Dạ thưa thầy, có lẽ thầy giáo của thầy giỏi hơn thầy giáo của em !….

Thầy: !!

Facebook Comments